2021-2022 ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ХАРЬЯАНЫ БУС СУРГУУЛЬД ШИЛЖИН СУРАЛЦАХ ТУХАЙ

Арлингтон хотын Ерөнхий Боловсролын Сургууль (АЕБС)-с жил бүр өөрийн харьяаны бус дунд сургуульд (Neighborhood Transfers) мөн сонгон сургууль (Option school)-д шилжин суралцах сурагчдын дунд сугалаа явуулж, цөөн тооны хүүхдэд шилжин суралцах боломж олгодог билээ. Энэ процесыг Secondary Options and Neighborhood Transfers гэж нэрлэж байна.

2021-2022 оны хичээлийн жилд энэ сугалаа дараах хоёр үе шаттай явагдана:

 • Middle School Options* (Сонгон Сургуульд шилжин суралцах): Option school-д суралцах сонирхолтой сурагчдын сугалааны бүртгэл 2020 оны 11 сарын 02-с 2021 оны 01 сарын 15.
 • Neighborhood Transfers (Харьяаны бус сургуульд шилжин суралцах): 2021 оны 01-р сард сургуулиуд харьяаны бус хүүхэд хүлээн авах сул орон тооны тоо тодорхой болж нийтэд зарласны дараа сугалааны бүртгэл эхлэх бөгөөд сул орон тоо байгаа сургуулиудад 2021 оны 02 сарын 22-с 2021 оны 03 сарын 15-ны хооронд өргөдөл гаргах боломжтой.

Энэ талаарх Англи хэл дээрх дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд үзнэ үү: https://www.apsva.us/post/middle-school-options-transfers-information-for-sy-2021-22/.

* Option Schools:

 • Dual Language Immersion Program at Gunston Middle School
 • Montessori Program at Gunston Middle School –
 • H-B Woodlawn Secondary Program

H-B Woodlawn-сургуулийн бага сургуулиудаас сурагч элсүүлэх суудал хаваарилалт:

 • Abingdon 4
 • Hoffman-Boston 2
 • Arlington Science Focus 4
 • Jamestown 3
 • Arlington Traditional 3
 • Key 4
 • Ashlawn 4
 • Long Branch 3
 • Barcroft 3
 • McKinley 4
 • Barrett 2
 • Montessori Public School of Arlington 2
 • Campbell 2
 • Nottingham 3
 • Carlin Springs 3
 • Oakridge 3
 • Claremont 3
 • Randolph 3
 • Discovery 3
 • Taylor 4
 • Drew 2
 • Tuckahoe 3
 • Fleet 4
 • Glebe 3
 • Арлингтоны оршин суугч бус  1
  НИЙТ 75

Be the first to comment

Leave a Reply